4g - De betalingsvoorwaarden Ja Nee V O

4h - De betalingstermijnen Ja Nee V O NVT

4i - De wijze van betaling Ja Nee V O

4j - De duur van het contract Ja Nee V O

4k - De condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat Ja Nee V O NVT

4l - De annuleringsvoorwaarden en de mogelijkheden tot restitutie van gelden Ja Nee V O

4m - Details van de eventuele garantiebepalingen Ja Nee V O NVT

4n - Voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Ja Nee V O NVT

4o - Bij wie het copyright berust Ja Nee V O

4p - Bij wie het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust (klant of het instituut) Ja Nee V O

4q - Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan, moeten binnen vastgestelde termijnen verwerkt zijn.

7. Klachtenregeling

7a -Klachtenprocedure De klachtenprocedure is openbaar (website en studiegids). De functionarissen naar wie wordt verwezen zijn bestaande personen en worden genoemd in de klachtenprocedure. Audit: toon aan. Ja Nee V O 9 © CPION 2023 Auditeisen Instituut voldoet naar eigen inzicht? (ja/nee)

Dat blijkt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leveringsvoorwaarden, instructies, website, studiegids, personeels dossiers, en dergelijke) Oordeel auditor

7b - Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Audit: toon aan. Ja Nee V O

7c - Op de klacht moet binnen 4 weken worden gereageerd. Audit: toon aan. Ja Nee V O

7d - Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Audit: toon aan. Ja Nee V O

7e - Het instituut beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een met name genoemde onafhankelijke derde. Let op: met onafhankelijke derde wordt niet de rechter bedoeld, maar iemand die door uw organisatie is verzocht om als onafhankelijke partij een bindende uitspraak te doen. Daarna staat altijd de gang naar de rechter nog open. Audit: toon aan. Ja Nee V O

7f - Indien de genoemde derde een geschillencommissie, belangenvereniging of andere beroepsinstantie betreft, wordt aanmelding bij/lidmaatschap van deze organisatie geverifieerd. Ja Nee V O NVT

7g - Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. Audit: toon aan. Ja Nee V O

7h - Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistree